Voorwaarden

*Gebruik van Tent en accessoires is op eigen risico.

*Gehuurde Tenten en accessoires blijven eigendom van RiTTersverhuur.

*Bij schade aan Tent of accessoires worden vervangingskosten in rekening gebracht.

*Bij storm, vorst of andere extreme weersomstandigheden in overleg

*De huurder mag geen veranderingen aan de gehuurde zaken aanbrengen.

*De gehuurde zaken mogen niet worden onderverhuurd of ter beschikking worden gesteld aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

*In de Tenten is het gebruik van barbecues, bak- en braadapparatuur niet toegestaan.

*Er mogen geen afgevende materialen (zoals crêpepapier), tape of plakmateriaal op het tentzeil bevestigd worden.

*De Tent en accessoires zijn tijdens gebruik door de huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Transport-, brand- en stormschade, in de meest ruime zin des woords, komen ook voor rekening van huurder.

*Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig letsel van welke aard ook, door welke toeval of ongeval dan ook, aangebracht door de gebruikers / huurders of genodigden voor, tijdens of na de overeenkomst.

*Gehuurde goederen dienen schoon retour geleverd te worden

*Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding aan verhuurder verschuldigd conform onderstaande regeling:

*Bij annulering door huurder binnen 8 dagen na reservering is geen schadevergoeding verschuldigd.

*Bij annulering na 8 dagen na reservering en 30 dagen voor levering, bedraagt de schadevergoeding 30% van het orderbedrag.

*Bij annulering binnen 30 dagen voor levering, bedraagt de schadevergoeding 50% van het orderbedrag

*Bij annulering binnen 10 dagen voor levering, bedraagt de schadevergoeding 75% van het orderbedrag.

*Bij annulering binnen 48 uur voor levering, bedraagt de schadevergoeding 100% van het orderbedrag.

Overmacht

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is door omstandigheden welke buiten de invloedsfeer van één der partijen ligt, hebben partijen het recht om de overeenkomst te wijzigen.